Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Dyżur Wakacyjny 2024

NADESZŁY WAKACJE :) – Przedszkole nr 20 we Wrocławiu

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

W OKRESIE WAKACYJNYM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Wykaz przedszkoli ze wskazaniem w/w przerw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem pracowników przedszkola do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mogą w tym czasie skorzystać z miejsc w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Gminie Mikołów.

I. Zasady ogólne

 1. O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3- 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Mikołów, obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.
 2. We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. Zapisy na dyżur prowadzi się poprzez złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka (zwanych dalej również jako rodzic/-ce)  „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny 2023/2024”. Wskazany wniosek rodzice składają  w wybranej placówce (do której dziecko ma uczęszczać na dyżur wakacyjny). We wniosku rodzice wskazują przedszkole pełniące dyżur w miesiącu, w którym placówka macierzysta jest zamknięta. Wniosek ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 4. Rodzice zainteresowani zapisem dziecka wyłącznie na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole/oddział przedszkolny, do którego dziecko uczęszcza dokonują zapisu w sposób przyjęty w przedszkolu macierzystym, na podstawie ustaleń wewnętrznych. 
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w gminie. 
 6. W sytuacji braku miejsca we wskazanym przez rodzica przedszkolu organ prowadzący zastrzega sobie prawo do wskazania przedszkola, do którego dziecko może uczęszczać w okresie wakacyjnym. Informacja wskazująca przedszkole zostanie podana przez placówkę macierzystą za pośrednictwem platformy Librus.
 7. Rodzice dokonując zapisu dziecka na dyżur wakacyjny wskazują daty oraz godziny pobytu dziecka w przedszkolu w systemie tygodniowym. Ze względów organizacyjnych brak jest możliwości zapisania dziecka na dyżur na pojedyncze, wybrane dni tygodnia.
 8. Wysokość opłat za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu zostanie przekazana rodzicom wraz ze wskazaniem placówki, do której dziecko będzie uczęszczało (ze względu na różnice w wysokości odpłatności za wyżywienie w poszczególnych placówkach). 
 9. Informacja o odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu wraz z podaniem nr kont do wpłat zostanie rodzicom przekazana przez placówkę macierzystą za pośrednictwem platformy Librus.

II. Składanie wniosków:

 1. Składanie wniosków na okres wakacyjny prowadzona będzie od 13 maja do 24 maja 2024 r.
 2. W tym terminie należy złożyć w wybranym przez rodzica przedszkolu WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY 2023/2024 (dostępny na stronie internetowej przedszkola lub w sekretariacie placówki) oraz/ lub  dokonać zapisu dziecka na dyżur do przedszkola macierzystego.
 3. We wniosku należy wpisać konkretne terminy, w których dziecko będzie uczęszczało do danego przedszkola.

III. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Ze względu na organizację pracy w okresie wakacyjnym przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, dla których wskazane przedszkole jest placówką macierzystą.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

a).wnioski dotyczące rodzeństw,

b).kolejność złożenia wniosku (decyduje data i godzina wpływu wniosku do przedszkola)

 1. W sytuacji kiedy na ostatnie wolne miejsce więcej kandydatów spełniać będzie w/w kryteria, dopuszcza się losowanie.
 2. Rodzice, których dzieci zakwalifikują się do danego przedszkola są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do w/w przedszkola pisemnego „Potwierdzenia woli”. Druk ten stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury i będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola w zakładce „dyżur wakacyjny” oraz w sekretariacie placówki. 
 3. Brak złożenia oświadczenia woli w ustalonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka  z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie kompletu dokumentów tj. wniosku, potwierdzenia woli  oraz upoważnienia do odbioru (dla osób upoważniających- załącznik nr 4 do niniejszej procedury)

Harmonogram rekrutacji na okres wakacyjny: 

Zgłaszanie na dyżur do placówki macierzystej (za pośrednictwem deklaracji) oraz składanie wniosku o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola w okresie wakacyjnym13 maja- 24 maja 2024 r. (do godz.14:30 wnioski) 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w przedszkolu) 4 czerwca 2024 r. godz. 10:00 
Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli w przedszkolu) 5 czerwca – 10 czerwca 2024 r. do godz. 14:30 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 czerwca 2024 r. godz. 10:00

Załącznik 1

Załącznik nr 2-WNIOSEK

Załącznik nr 3-POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

Załącznik nr 4-UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA