Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkole nr 6 http://www.przedszkole6mikolow.pl/.  

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Gąsior, inr282@interia.pl, info@p6.mikolow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604-951-398, (32) 226-13-67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Główne wejście do budynku oraz wszystkie wyjścia ewakuacyjne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
  2. Przedsionek jest miejscem ogólnodostępnym. W celu wywołania dziecka należy użyć domofonu. Strefa wydzielona dla pracowników przedszkola nie jest ogólnodostępna.
  3. Przedszkole posiada sześć sal zabaw i salę wielofunkcyjną  z zapleczem sanitarnym, każda z sal posiada wyjście ewakuacyjne, dodatkowo w placówce znajdują się: sala terapii SI, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny, pomieszczenia kuchenne, szatnia, sekretariat, biuro dyrektora oraz pokój nauczycielski.
  4. Przedszkole dysponuje miejscami parkingowymi, w tym dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz miejscami na rowery.
  5. Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

brak