Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.

Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe i czyste /bez gorączki, kataru, kaszlu, wymiotów/. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. W przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw.

Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15, odebrać najwcześniej o godz. 13.00 (po podstawie programowej).

Rodziców oraz innych opiekunów obowiązuje używanie kart magnetycznych każdorazowo przy przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka, ponieważ elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest podstawą do naliczania opłat.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatnie przez rodziców. W przedszkolu obowiązuje zaraz przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów, biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków), za które przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Każdą nieobecność dziecka należy zgłaszać do nauczyciela grupy.

Zwrot kosztów przysługuje za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu.