Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Rejestrowanie zgłoszeń i wypełnianie wniosków
rozpocznie się 12 lutego 2024 r. o godzinie 11.00
i zakończy 23 lutego 2024 o godzinie 23.45

Rekrutacja do przedszkoli Gminy Mikołów na rok szkolny 2024/2025
rozpocznie się za pośrednictwem strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

Terminy rekrutacji

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA

NR 1973/8/24

Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 ROKU 

w sprawie: ustalenia  na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2024/2025 terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy uzupełniającego
postępowania rekrutacyjnego:

L.p.Rodzaj czynnościTerminy postępowania rekrutacyjnegoTerminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
1.Złożenie deklaracji kontynuacjiod 22.01.2024 r.do 02.02.2024 r.Nie dotyczy
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 12.02.2024 r. do 23.02.2024 r.od 03.06.2024 r.do 07.06.2024 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 26.02.2024 r.do 08.03.2024 r.od 10.06.2024 r.do 14.06.2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.11.03.2024 r.17.06.2024 r.
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 12.03.2024 r.do 22.03.2024 r.od 18.06.2024 r.do 21.06.2024 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.26.03.2024.r.25.06.2024 r.

§ 2. Kryteria oraz liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu
rekrutacyjnym określa Uchwała Nr XVIII/186/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
§ 4. Traci moc zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1922/354/23 z dnia 20 listopada 2023 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Zasady rekrutacji

Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 12 lutego 2024 r. o godzinie 11.00, będzie trwał do 23 lutego 2024 r. do godziny 23.45 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji,
czyli 12 lutego 2024 r. o godzinie 11.00. 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

 • zatwierdzić wniosek w systemie, 
 • wydrukować, 
 • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
 • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. 
Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.
 • Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
 • We wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/opiekunowie wskazują wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wskazane na pierwszym miejscu we wniosku nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Wniosek wypełniany jest według adresu zamieszkania kandydata w dniu wypełniania wniosku.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego wywiesza się w formie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane.
 • W terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do mikołowskich przedszkoli składają deklarację kontynuowania  wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

 • Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu i koniecznością udziału w rekrutacji jak pozostali nowi kandydaci.

I etap rekrutacji (kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe)

KryteriumUwagi
Wielodzietność rodziny kandydata  Wymagane oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydatawymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydatawymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydatawymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydatawymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
Samotne wychowywanie kandydata w rodziniewymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą zastępcząwymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

II etap rekrutacji (kryteria lokalne) *

KryteriumLiczba punktówUwagi
(1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie stacjonarnym.30Wymagane: – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zgłoszeniu pracownika do ZUS-u wraz z adnotacją, że pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, – zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym, – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
(2) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa30Wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu informatycznego administracji podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.
(3) Jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa15WYBRAĆ TYLKO W PRZYPADKU NIE WYBRANIA OPCJI (2) “Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa; Wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.
(4) Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni wskazali we wniosku dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru 10– zapis we wniosku rekrutacyjnym   
(5) Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego przedszkola 10Wymagane oświadczenie rodziców lub złożona deklaracja kontynuacji   
(6) Dziecko uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Mikołowie lub dziecko na które przyznana jest dotacja z budżetu Gminy Mikołów uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego 5Wymagane  – w przypadku uczęszczania do Żłobka Miejskiego – zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Żłobka,  – w przypadku uczęszczania dziecka do pozostałych placówek zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki oraz spełnienia kryterium dotacji, 

UWAGA – we wniosku należy zaznaczyć tylko jeden z punktów (2) lub (3) w kryteriach lokalnych.