Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Rekrutacja do przedszkoli Gminy Mikołów na rok szkolny 2022/2023
rozpocznie się za pośrednictwem strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

3 lutego 2022 (czwartek) 

Możliwość logowania do systemu przez rodziców i wprowadzania wniosków zostanie odblokowana
o godzinie 11.00.


Zamknięcie systemu nastąpi 18 lutego 2022 o godzinie 23.45.

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA

NR 1151/7/22

Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 ROKU

w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2022/2023

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się na rok szkolny 2022/2023 terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego:

L.p.Rodzaj czynnościTerminy postępowania rekrutacyjnegoTerminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
1.Złożenie deklaracji kontynuacjiod 24.01.2022 r. do 02.02.2022 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 03.02.2022 r. do 18.02.2022 r.od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 21.02.2022 r. do 07.03.2022 r.od 07.06.2022 r. do 23.06.2022 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.08.03.2022 r.24.06.2022 r.
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 09.03.2022 r. do 18.03.2022 r.od 27.06.2022 r. do 29.06.2022 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.21.03.2022.r.30.06.2022 r.

§ 3. Kryteria oraz liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała Nr XVIII/186/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Otrzymują:

1. Burmistrz Mikołowa

2. Rada Miejska Mikołowa

3. Wydział Oświaty

4. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli – elektronicznie