Dokumenty

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 6:

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie, podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiologiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe - przedszkole dysponuje maksymalnie 20 miejscami dla dzieci.

Z dniem 25 maja 2020r. obowiązuje nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Jedna grupa dzieci licząca do 5 osób, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przydzielonych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu.

Zainteresowani rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy
z opieką w domu, są zobowiązani do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora dotyczącym wprowadzenia następujących procedur:

- Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w Przedszkolu nr 6 w Mikołowie;
- Procedura dotycząca przekazania i odbierania dzieci w Przedszkolu
Nr 6 w Mikołowie;
- Procedura dotycząca zasad higieny na placach zabaw w Przedszkolu nr 6
w Mikołowie;
- Procedura dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 6 Mikołowie;
- Procedura dotycząca zasad postępowania z zakażonym pracownikiem
w Przedszkolu nr 6 Mikołowie;
- Procedura żywienia w Przedszkolu nr 6 w Mikołowie;

oraz z Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wniosek i klauzulę można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Dokumenty”, dostarczyć do przedszkola – czynne w godz, od 8.00- 14.00 lub wrzucić do skrzynki pocztowej na wejściu do przedszkola. Rodziców, którzy deklarują konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o wypełnienie wniosku i klauzuli do dnia 20.05.2020.

 

 

Regulamin Przedszkola
Nr 6 im. Krasnala Hałabały

 


1. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.
2. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe i czyste /bez gorączki, kaszlu, kataru, wymiotów/. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. W przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw.
3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00, odebrać najwcześniej o godz.13.00 (po podstawie programowej).

Rodziców oraz innych opiekunów obowiązuje używanie kart magnetycznych każdorazowo przy przyprowadzeniu oraz odebraniu dziecka, ponieważ elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest podstawą do naliczenia opłat.

4. Przedszkole dopuszcza możliwość przynoszenia zabawek przez dziecko: Dzień przynoszenia zabawek ustala nauczyciel. Zabawka nie może stwarzać zagrożenia dla niego samego jak i innych dzieci. Za zniszczenie zabawki przyniesionej przez dziecko bądź jej utratę, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni przez rodziców. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów, biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków), za które przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

6. Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić do nauczyciela grupy.

7. Zwrot kosztów przysługuje za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu.

8. Do 15- go każdego miesiąca należy odebrać u intendentki rozliczenie za żywienie.

9. Wpłata ma być dokonana w wyznaczonym terminie do 15-go każdego miesiąca na konto - 24 84360003 0000 0003 8289 0004

 

konto Rady Rodziców: 09 84360003 0000 0026 1581 0001

10. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupach kierować należy do nauczycieli poszczególnych grup.

11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli należy kierować do dyrektora placówki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

5 godzin - pobyt bezpłatny od 8.00 -13.00
Następnie: pozostałe godziny po 1 zł
Odpłatność za przedszkole wpłacana jest do 15-tego każdego miesiąca
Za zwłokę w opłatach będą naliczane odsetki

Wyżywienie - stawka dzienna:
za 3 posiłki - 7,00
za 2 posiłki - 5,00: 6,00

INFORMACJA O UBEZPIECZEN1U NNW DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 6 W MIKOŁOWIE

Dzieci w Przedszkolu nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2014/2015 objęte są ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w TU COMPENSA KATOWICE (polisa typ 182 nr 001007349 wna od 01.09.2014 r.-31.08.2015 r.)

Zakres:
obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą się wydarzyć podczas pobytu, w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, w życiu prywatnym powstałe w Polsce i za granicą.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Zakres ochrony ubezpieczeniowej :
ZAKRES PODSTAWOWY

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji 5 000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Częściowy Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
w tym:

· jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia

do 200 zł

· jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek (1,5% s.u.) do 150 zł

· zwrot kosztów operacji plastycznych (20% s.u.) do 2 000 zł

ZAKRES DODATKOWY  SUMA/LIMIT

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia A – 200 zł

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne A – 15 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych
A – 500 zł

Likwidacja szkód:

Ustalenie wysokci nalnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczającego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej.

W uzasadnionym przypadku stopień uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Formy zgłoszenia szkody:

osobiście, w przedszkolu.


Programy

Przedszkole posiada sprawdzony "Przedszkolny zestaw programów":

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy dopuszczone do użytku w przedszkolu.

Przygotowujemy programy edukacyjno – terapeutyczne – opracowane dla każdego dziecka z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu i kształceniu specjalnym tzw. IPET-ty. Dla dzieci zdolnych i z trudnościami oraz deficytami rozwojowymi, organizowana jest także pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17.XI.2010 r.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

Przykłady rozwiązań programowych lub działań edukacyjnych wprowadzonych w przedszkolu:

 • Program „ Żywienie na wagę złota” - promocję zdrowych nawyków żywieniowych
 • Edukacja żywieniowa (poprawa jakości odżywiania dzieci) i promowanie aktywności fizycznej- profilaktyka zdrowia.
 • Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze Wokół Nas" – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców;
 • Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"- program profilaktyki higieny jamy ustnej;
 • Program Edukacji Zdrowotnej "Mamo, Tato wolę wodę"- jego celem jest podkreślenie znaczenia wody w codziennej diecie;
 • Program edukacji teatralnej ”Teatr w przedszkolu” -dewizą pracy w moim przedszkolu jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę;
 • Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci -w związku z obserwowanym wzrostem liczby dzieci z problemami logopedycznymi podjęliśmy decyzję stworzenia dla naszej placówki programu profilaktyki logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna to szeroko zakrojony system działań zapobiegających nieprawidłowościom mowy w toku komunikacji językowej.;
 • Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury” – organizowany przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli. wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
 • Program „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Program „Bezpieczny przedszkolak-Hektor”- mówienie o bezpieczeństwie poprzez zabawę;
 • Program „Dodaj język polski do ulubionych” - wychwytywaniu i eliminowaniu wad wymowy oraz dbałości o poprawność językową
 • Program profilaktyczny „Stopa bez wad” – profilaktyczne badania wad nabytych kończyn dolnych;

Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty:

 • „Akademia zdrowego przedszkolaka”
 • „Przyjaznego przedszkola dziecka chorego na cukrzycę”
 • „Bezpieczne przedszkole”
 • „Certyfikat Małego Górnika”
 • „Certyfikat Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały”
 • „Dodaj język polski do ulubionych”
 • „Stopa bez wad”
 • Certyfikat Przyjaznego Przedszkola Dziecka Chorego Na Cukrzycę;

Statut przedszkola

Procedury