Plan dnia

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU:

Czas od – do

Aktywność dzieci

I

6.00 – 8.00

• Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych i przyrodniczych. Swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8.00 – 8.45

• Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

Korzystanie z kącików tematycznych: artystycznego, konstrukcyjnego, przyrodniczego. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie

prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń. Praca indywidualna lub z zespołem o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym, stymulującym i wychowawczym.

Wprowadzenie do tematu dnia.

• Zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe w tym rytmiczne, muzyczne, naśladowcze, z przyborami lub bez. Ćwiczenia kształtujące nawyk  utrzymania prawidłowej postawy ciała.

8.45 – 9.15

• Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, ŚNIADANIE. Czynności samoobsługowe.  Spożywanie posiłku z użyciem sztućców. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

II

9.15 - 9:45

• Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego: kształtowanie rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwości estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

9.45 – 10.15

• Zabawy kierowane z wykorzystaniem kącików zainteresowań, zabawy dowolne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. Komunikowanie potrzeby ruchu i odpoczynku,  obdarzanie uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

10.15 –10.30

• Przygotowanie do II Śniadania, II ŚNIADANIE, czynności higieniczne i samoobsługowe. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

10.30 –11.30

• Pobyt w ogrodzie, rozwijanie zainteresowań dzieci, organizacja zabaw sportowych, komunikowanie potrzeby ruchu i odpoczynku, obserwacje  przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

• Spacery i wycieczki. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność

ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

• Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się  i rozbieranie)

W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyjścia na podwórko nie odbywają się.

11.30 –12.00

• Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń,

12.00 –12.30

• Przygotowania do obiadu, OBIAD

• Czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne. Spożywanie posiłku z użyciem sztućców. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

12.30 – 13.00

• Odpoczynek poobiedni, bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej, komunikowanie potrzeby odpoczynku.

III

13.00 –14.00

• Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych i przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca indywidualna lub z zespołem o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym, stymulującym i wychowawczym

14.00 –14.30

• Przygotowania do podwieczorku. PODWIECZOREK

• Czynności samoobsługowe, higieniczne , organizacyjne,. Spożywanie posiłku z użyciem sztućców. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

14.30 –17.00

• Aktywność twórcza dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń.

• Pobyt w ogrodzie, rozwijanie zainteresowań dzieci, organizacja zabaw sportowych, komunikowanie potrzeby ruchu i odpoczynku, obserwacje  przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe.

e się dzieci.