O przedszkolu

Co należy wiedzieć o naszym przedszkolu

 • Przedszkole nr 6 jest przedszkolem publicznym.
 • Siedziba przedszkola znajduje się w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 367
 • Dyrektorem przedszkola jest mgr Wanda Żernik.
 • Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola.
 • W naszym przedszkolu funkcjonują następujące organy: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

Rada rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W jej skład wchodzą przedstawiciele każdej grupy wybrani na zebraniach ogólnych w poszczególnych oddziałach. Za zaangażowanie w życie przedszkola wszystkim członkom Rady Rodziców serdecznie dziękujemy.

SKŁAD RADY RODZICÓW:

3 latki - Pani Iwona Wodarska
4 latki -  Pani Karolina Drobik-Góra
5 latki - Pani Małgorzata Czardybon
4/5 latki - Pani Katarzyna Rosa
6 latki - Pani Dominika Baron

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Cele wychowania przedszkolnego

Zgodnie z nową podstawą programową.

 1. Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności, prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Myślą przewodnią w pracy opiekuńczo, wychowawczo-dydaktycznej w naszym przedszkolu są słowa Roberta Fulghuma:

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki.
Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować, a po południu zdrzemnąć się.
A kiedy wyjdziesz z domu, uważaj na ruch, trzymaj ręce i kij przy sobie.
Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza (...) Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ.
Wszystko to, co trzeba wiedzieć, gdzieś istnieje. Niepodważalne reguły i miłość, i troska o higienę. Ekologia i polityka, równość wszystkich, i zdrowe życie."

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324) Ustawa z dnia o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr. 56 poz. 458)

Misja i wizja przedszkola

Wizja przedszkola

Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby:

 • poznało radość płynącą z zabawy,
 • nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,
 • z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,
 • nauczyło się samodzielności,
 • nauczyło się zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami,
 • poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Misja przedszkola

 • Dla nas każde dziecko jest ważne.
 • Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.
 • Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.
 • Zapewniamy, że dziecko w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.
 • Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.
 • Dbamy o dobre relacje z rodzicami i środowiskiem.

Dodatkowe atuty naszego przedszkola

Przedszkole ma swoją nazwę, logo oraz bogaty kalendarz imprez i wydarzeń. Posiada własne tradycje, indywidualny charakter, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Promujemy swoją działalność poprzez stronę internetową, na facebook. Jesteśmy aktywni i „widoczni” w środowisku. Organizujemy cykliczne, uroczystości, które są tradycją placówki, np.:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Dyni
 • Dzień Górnika
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Wspólna Wigilia dla dzieci i rodziców
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Świętego Patryka
 • Pożegnanie Zimy- powitanie wiosny
 • Kiermasze
 • Festyn Rodzinny – wspólne zabawy z całą rodziną
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Matki i Taty
 • Wycieczki
 • Udział w Spartakiadzie Przedszkolaków
 • Noc w Przedszkolu
 • Uroczyste zakończenie starszaków

Z ewaluacji zewnętrznej problemowej, przeprowadzonej w naszym przedszkolu w październiku 2013 roku przez wizytatorów d/s ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Katowicach uzyskaliśmy Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.