ZASADY, METODY PRACY

Aby zrealizować treści programowe, wykorzystujemy metody nowoczesne i tradycyjne (aktywne, problemowe, twórcze). Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności, tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – Dziecięca Matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
 • Opowieść ruchowa,
 • Metoda K.Orffa,
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się,
 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania - alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania,
 • Relaksacja,
 • Bajkoterapia,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Drama,
 • Pantomima,
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca,
 • Fizyka dla smyka.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu:

 • metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie własnej dziecka ( w czasie zabaw zajęć ruchowych, artystycznych dziecka, na temat dowolny, w kontakcie z przyrodą),
 • metoda zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje przy jego wsparciu,
 • metoda odtwarzania, np. nauka wiersza, piosenki, tańca itp.,
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki,
 • metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać wrażliwość uczuciową i estetyczną.

15 OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wpieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikania zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.